Polityka prywatności

Postanowienia ogólne1. Administrator – Sierant sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Kwiatowej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622770 oraz posługująca się NIP: 7710002124.
2. Polityka prywatności – niniejsza polityka zawierającainformacje dotyczące sposobu zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
5. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.
6. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
7. Strona trzecia – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
8. Strona internetowa – strona internetowa www.clicky.pl, której właścicielem jest Administrator.Kontakt1. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej pod adresem: ul. Kwiatowa 22, 97-300 Piotrków Trybunalski albo pod adresem e-mail: kontakt@clicky.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Łukasz Sierant-Oliwa, z którym można skontaktować siękorespondencyjne pod adresem: Kwiatowa 22, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Clicky.pl” albo pod adresem e-mail: iod@clicky.pl
3. Administrator oraz Inspektor Ochrony Danych są do dyspozycji w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.Przetwarzanie danych osobowych. Cel i podstawa prawna1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe niezbędne do prawidłowego i zgodnego z właściwymi przepisami prawa realizowania przedsięwzięć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym sklep
u internetowego dostępnego pod adresem www.clicky.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowego zgodnie z zasadą rzetelności, przejrzystości oraz zgodności z prawem.
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz w zakresie niezbędnym do ichrealizacji.
4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących przypadkach, celach i podstawach prawnych:
a. w celu informowania o działalności Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda podmiotu danych, o której mowa art. 6 ust. 1 lit a)RODO.
b. w przypadku kontaktu podmiotu danych za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, dane osobowe zawarte w tej korespondencji mogą być przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu udzielenie odpowiedzi i dalszej komunikacji w tej sprawie, w tym ewentualnego prowadzenia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podanie danych osobowych przez podmiot danych jest wówczas dobrowolne i zarazem konieczne w celuudzielenia odpowiedzi na tę korespondencję lub w celu podjęcia przez Administratora działań w danej sprawie poruszonej w korespondencji, a niepodaniedanych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi lub podjęcia działań w danej sprawie – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda podmiotu danych, o której mowa art. 6 ust. 1 lit a) RODO orazuzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, polegający na prowadzeniu dalszej korespondencji kierowanej do niego lub podjęciu innych działań w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu gospodarczego lub zabezpieczenia swojego dobrego imienia lub interesu prawnego.
c. w przypadku kontaktu telefonicznego Administrator może wnosić o podanie danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi albo podjęcia działań w zgłoszonej sprawie, której dotyczy kontakt, a niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi lub podjęcia działań w danej sprawie – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda podmiotu danych, o której mowa art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, polegający na prowadzeniu dalszej konwersacji lub podjęciu innych działań w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu gospodarczego lub zabezpieczenia swojego dobrego imienia lub interesu prawnego.
d. w celu rejestracji użytkownika i założenia konta użytkownika w sklepie internetowym www.clicky.pl– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda podmiotu danych, o której mowa art. 6 ust. 1 lit a).
e. w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów zawarcia i wykonania umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi, jak również prowadzenia sprawy w przypadku zgłoszenia reklamacji i jej obsługi, innych zgłoszeń skierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy), kontaktowania się w innych podobnych tym w celach związanych ze świadczeniem usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dodatkowo, gdy przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
f. w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnionych na stronie sklepuinternetowej www.clicky.pl, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i zgłoszenia w ramach tych formularzy oraz w celu ewentualnego zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych stanowi odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, bądź wyrażona zgoda w postaci zgłoszenia za pośrednictwem tego formularza, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
g. w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej) – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
h. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na ochronie dobrego imienia oraz słusznych interesów Administratora.
i. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, zabezpieczenia się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami osób trzecich oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) przez Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
j. w przypadku korzystania ze strony internetowej, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnianiainformacji zawartych na stronie sklepu internetowego www.clicky.pl – podstawęprzetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Ponadto Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, w celach statystycznych i analitycznych – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
k. w przypadku odwiedzenia profili Administratora na portalach społecznościowych, w celu umożliwienia aktywności w danych mediach (np. komentowania, polubienia, udostępnienia), w celu informowania i promowania różnego rodzaju wydarzeń, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony słusznych interesów i praw Administratora albo w celach statystycznych i analitycznych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na promowaniu działalności Administratora, poprawianiu jakości świadczonych usług oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Powyższe nie dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przez administratorów odpowiednich portali społecznościowych.
l. w przypadku kontaktów biznesowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora, w celu inicjowania albo podtrzymywania relacji biznesowych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.Pliki cookies

1. Strona internetowa www.clicky.pl wykorzystuje pliki cookies.
2. Podmiot danych po zapoznaniu się z informacją o stosowanych plikach cookies może je zaakceptować lub odrzucić. Korzystanie ze strony internetowej www.clicky.pl po wyrażeniu zgody na stosowanie plików cookies oznacza, że pliki cookies stosowne przez Administratora lub podmioty trzecie, w tym cookiesstatystyczne i analityczne, będą zamieszczane w urządzeniu końcowym podmiotu danych.
3. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (laptopie, smartfonie, itp.), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny stron trzecich (cookies stron trzecich).
4. Zapytania kierowane do serwera, na którym przetwarzane są dane ze strony internetowej sklepuinternetowego www.clicky.pl są rejestrowane oraz przechowywane w logach serwera, które obejmują informacje takie jak adres IP podmiotu danych, datę i czas zapytania, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym stosowanym przez podmiot danych. Powyższe dane nie są używane przez Administratora w celu identyfikacji podmiotów danych.
5. Cele i rodzaje plików cookies:
a. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych,
b. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach,
c. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania stanu sesji pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron,
d. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (m.in. jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania strony internetowej Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google),
e. korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. piksel YouTube, który umożliwia odwiedziny naszego konta na tym portalu, w związku z czym strona internetowa korzysta również z plików cookies dostarczanych przez serwis www.youtube.com.
6. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie zasad zbierania, przetwarzania i przechowywania danych przez Google Analytics odsyłamy do polityki Google dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.
7. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie zasad zbierania, przetwarzania i przechowywania danych przez YouTube odsyłamy do polityki Google dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infocollect.
8. Wyłączenie wszystkich lub niektórych plików cookies wykorzystywanych na stronie internetowej może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tej strony internetowej.
9. Szczegóły w zakresie zbierania, przetwarzania, udostępniania i przechowywania plików cookies mogą zostać zmienione przy użyciu opcji konfiguracyjnych dostępnych w przeglądarce internetowej.Przekazywanie danych osobowych

1. Administrator prowadząc działalność gospodarczą i realizując określone cele, w związku z którymi zbiera i przetwarza dane osobowe, może ujawniać podmiotom zewnętrznym (np. podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia informatyczne, podmiotom świadczącym obsługę księgową, podmiotom świadczącym obsługę prawną, operatorom pocztowym i kurierskim, podmiotom ubezpieczeniowym itp.) te dane, w celu realizacji danego przedsięwzięcia.
2. Administrator może ujawnić przetwarzane przez niego dane osobowe stronom trzecim, których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, a Administrator jest obowiązany do ich ujawnienia na tej podstawie prawnej (np. organy sądownictwa powszechnego, organy ścigania, organy administracji publicznej lub rządowej).Okres przechowywania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres, który uzależniony jest od celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może wynikać z zwartej umowylub świadczenia przez Administratora usług elektronicznych na rzecz podmiotu danych, jak również z przepisów prawa, gdy te stanowią podstawę przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu albo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu odnośnie przetwarzanych danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, okres przetwarzania trwa do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody przez podmiot danych.
2. Administrator zastrzega, że okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu w przypadku realizacji celu polegającego na ustaleniu i/lub dochodzeniu roszczeń albo obrony przed roszczeniami przez Administratora.
3. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są trwale i nieodwracalnie usuwane.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Podmiot danych ma prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, w tym informacji o ich przetwarzaniu oraz uzyskaniu kopii przetwarzanych danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d. przenoszenia danych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, w zakresie wskazanym przez przepisy prawa.
2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w określonychcelach, co do których podmiot danych wyraził sprzeciw, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych albo podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
3. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, żeprzetwarzanie danych osobowych dotyczących podmiotu danych narusza przepisy dotyczące ich ochrony.
4. Podmiot danych w celu realizacji przysługujących mu praw może złożyć za pośrednictwem korespodencji tradycyjnej lub korespodencji e-mail żądania określonej treści, bezpośrednio do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. Administrator udziela odpowiedzi na zgłoszone żądania w terminie miesiąca od daty wpływu zgłoszenia, za pośrednictwem formy korespondencji wybranej przez podmiot danych. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu, o czym poinformuje dokonującego zgłoszenia.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

 

1. Administrator wskazuje, że podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.
3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w niektórych celach (np. rejestracji konta użytkownika w ramach sklepu internetowego www.clicky.pl,korespodencji tradycyjnej lub elektronicznej, itp.)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji określonego celu.
4. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podmiot danych może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Pozostałe

1. Administrator nie podejmuje wobec podmiotów danychdecyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec podmiotów danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na podmiot danych.
2. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostawca usługi hostingu zapewnia, że wszelkie logowania są zabezpieczone poprzez szyfrowane połączenia SSL i autoryzowany certyfikat.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2022 r. Każda aktualizacja polityki prywatności jest publikowana na stronie internetowej www.clicky.pl.