Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.clicky.pl

Sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.clicky.pl realizuje spółka:
Sierant sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Kwiatowej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622770 oraz posługująca się NIP: 7710002124 (dalej zwana „Sprzedawcą”).

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00:

 1. pod adresem e-mail: biuro@clicky.pl,
 2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.clicky.pl/kontakt-f-1.html
 3. pod numerem telefonu: +48 505 508 768,
 4. pod adresem Sprzedawcy: ul. Kwiatowa 22, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje o procesie przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności i plików cookies zamieszczonej na stronie internetowej www.clicky.pl.

§ 1 Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz Kontaktu – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający bezpośredni kontakt Użytkownika ze Sprzedawcą.
 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz wybór z dostępnych sposobów płatności i dostawy.
 4. Formularz Zapytaj o produkt – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie przez Użytkownika Sprzedawcy pytań dotyczących konkretnego Produktu aktualnie dostępnego w Sklepie internetowym.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Użytkownika/Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcji w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone i archiwizowane są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 7. Kupujący – Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 9. Poleć Znajomemu – Usługa Elektroniczna, usługa polegająca na przesłaniu drogą e-mail za pośrednictwem Sprzedawcy, linku do Produktu dostępnego w Sklepie internetowym na wskazany przez Użytkownika adres e-mail innego podmiotu.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, stanowiąca element zaproszenia do składania ofert przez Kupujących, a następnie będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego wraz z późniejszymi zmianami.
 12. Sklep internetowy/Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny dla Użytkowników pod adresem www.clicky.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o Produktach i dokonać ich zakupu.
 13. Sprzedawca – Sierant sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Kwiatowej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622770 oraz posługująca się NIP: 7710002124.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego z chwilą potwierdzenia realizacji i kompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail.
 15. Usługa elektroniczna – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 17. Użytkownik – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, poprzez jego Konto lub bez zakładania Konta, lub składane telefonicznie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, zawierające listę Produktów, które Kupujący zamierza kupić.
 19. Żaluzja –  rodzaj osłony, chroniącej przed bezpośrednim działaniem słońca. Zbudowana jest w części ruchomej głównie z lamel, których kąt nachylenia może być regulowany. W niektórych sytuacjach może poprawiać komfort termiczny. Stanowi element dekoracyjny okna lub wnęki okiennej. Żaluzja nie gwarantuje całkowitego zaciemnienia pomieszczenia oraz nie jest izolatorem ciepła. Żaluzje o większych rozmiarach mają ograniczą możliwość podnoszenia oraz opuszczania. Instalacja żaluzji musi odbyć się zgodnie z instrukcją montażu. Jeśli żaluzja wyposażona jest w napęd elektryczny powinna być zamontowana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami SEP. Konserwowanie produktu powinno odbywać się bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych. Do umycia żaluzji najlepiej stosować lekko wilgotną ściereczkę z mikro włókien albo skorzystać z odkurzacza wyposażonego w końcówkę z miękkim włosiem. W przypadku wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem żaluzji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Clicky i nie podejmować żadnych prób naprawy na własną rękę. Zabronione jest ingerowaniew mechaniczne części żaluzji. Produkt musi być stosowany ściśle z instrukcją użytkowania i konserwacji.

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz korzystania z Usług elektronicznych

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi Elektroniczne, w szczególności takie jak: Konto Użytkownika, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktu, Poleć Znajomemu oraz Newsletter.
 2. Usługi są świadczone nieodpłatnie, a do korzystania z nich oraz do korzystania ze Sklepu internetowego, przeglądania asortymentu i składania Zamówień na Produkty niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu;
 2. aktywny numer telefonu;
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 28.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.17 lub wyższej, Google Chrome w wersji 32.0. lub wyższej, Safari w wersji 1.1 lub wyższej,
 5. minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa lub innego urządzenia przenośnego: 1024 x 768 pikseli.
 1. Do poprawnego funkcjonowania Sklepu zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek.
 2. Do poprawnego funkcjonowania Sklepu zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 5. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Brak zachowania odpowiedniej reprezentacji Kupującego nie zwalnia osoby składającej Zamówienie z obowiązku zapłaty, w braku potwierdzenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamówienia uważa się, że osoba składająca Zamówienie działała w imieniu własnym.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym, w tym w szczególności w komentarzach oraz formularzach dostępnych w ramach Sklepu internetowego. W razie zachowań, które Sprzedawca uzna za sprzeczne z powyższymi zasadami Sprzedawca jest uprawniony do moderowania treści komentarzy, usuwania treści wpisywanych przez Użytkowników lub do usunięcia Konta Użytkownika.
 7. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Strony mogą znajdować się utwory chronione prawem autorskimi na rzecz Sprzedawcy, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, w tym umów licencyjnych. Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w ramach Strony internetowej treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji.
 8. Na stronie Sklepu internetowego są udostępniane linki przekierowujące Użytkowników na strony zewnętrzne m.in. www.youtube.com, gdzie udostępniane są Użytkownikom Sklepu filmy instruktażowe lub poradniki audio-wideo. Dodatkowo na stronie Sklepu internetowego są dostępne do pobrania różne materiały (instrukcje, specyfikacje, opisy) w formacie plików pdf.

2.1 Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może założyć Konto Użytkownika przed przystąpieniem do wybrania Produktów będących przedmiotem Zamówienia lub po ich wybraniu, w trakcie składania zamówienia. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w chwili założenia w/w konta przez Użytkownika. Usługa umożliwiająca Użytkownikowi założenie i korzystanie z Konta Użytkownika jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Po założeniu konta Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość informującą o aktywowaniu Konta Użytkownika, w tym dane dotyczące loginu oraz bezpośredniego linku do Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik może założyć Konto Użytkownika jako osoba prywatna lub firma. W tym celu Użytkownik w pierwszej kolejności musi wskazać, czy zakłada Konto dla firmy, czy dla osoby prywatnej, a następnie uzupełnić następujące dane Użytkownika służące do rozliczeń:
 1. imię i nazwisko (lub/oraz nazwę firmy);
 2. adres zamieszkania/siedziby;
 3. kraj;
 4. adres e-mail (loginem automatycznie jest adres e-mail, istnieje możliwość zmiany adresu e-mail w Panelu Klienta);
 5. numer NIP – jeśli dotyczy;
 6. numer telefonu;
 7. hasło.
 1. Użytkownik podczas składania Zamówienia może wskazać adres do dostawy inny, niż adres do faktury.
 2. Warunkiem założenia Konta Użytkownik jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Po kliknięciu w „Utwórz konto” tworzy się Konto Użytkownika z dostępem do następujących zakładek w Panelu Klienta: Moje dane, Dodatkowe adresy dostawy, Zmiana hasła, Lista zamówień, Kupowane produkty oraz Posiadane zniżki. Po złożeniu pierwszego Zamówienia Użytkownik otrzymuje dostęp do zakładek Użytkownik otrzymuje w chwili rejestracji e-maila z potwierdzeniem utworzenia Konta.
 4. Pierwsze i następne logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail (loginu) oraz hasła podanych podczas zakładania Konta. Hasło logowania do Konta może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika w Panelu Klienta w zakładce „Zmiana hasła”.
 5. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w Panelu Klienta w zakładce „Moje dane”.
 6. Użytkownicy posiadający Konto mogą korzystać z usługi Zapisz koszyk, w ramach której Sprzedawca zapisuje Produkty dodane do koszyka w celu późniejszego dokończenia Zamówienia przez Użytkownika. Zapisanie Produktów nie oznacza ich rezerwacji na rzecz danego Użytkownika.
 7. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie drogą e-mail hasła do Konta Użytkownika. W sytuacji, gdy Użytkownik nie pamięta loginu lub hasła możliwe jest zalogowanie się do Konta przy użyciu jednorazowych danych przesłanych na adres e-mail podany przy rejestracji.

2.2 Formularz Zamówienia

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia jako zalogowany Użytkownik lub bez zakładania Konta, jako niezalogowany Użytkownik. Jeśli Użytkownik posiada Konto powinien się zalogować.
 2. Po dodaniu wszystkich Produktów do Koszyka złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego następujących kroków:
 1. wyborze sposobu dostawy i płatności (KROK 1 – Wybór formy płatności i dostawy);
 2. podaniu danych osobowych Kupującego, w tym danych do faktury i danych do dostawy, jeśli się różnią, w tym: imienia i nazwiska/nazwę firmy wraz z NIP, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego – dla zalogowanych Użytkowników dane te są zaciągane automatycznie z Konta Użytkownika, oraz złożeniu oświadczeń o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności (KROK 2 – Szybki zakup lub rejestracja/logowanie);
 3. potwierdzeniu danych do wysyłki, formy dostawy i płatności, wyborze dokumentu sprzedaży, wpisaniu ewentualnych uwag do zamówienia, w tym kroku można jeszcze zmienić adres dostawy i adres odbiorcy, a także formę dostawy. W tym kroku może również istnieć obowiązek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Sklepu internetowego; następnie Użytkownik po potwierdzeniu wszystkich danych w celu złożenia zamówienia powinien kliknąć „Zamawiam i płacę” (KROK 3 – Potwierdzenie zamówienia);
 4. podsumowanie zamówienia zawiera informacje o: numerze zamówienia, dacie zamówienia, statusie zamówienia, wybranej formie płatności, wybranej formie dostawy. Dodatkowo Użytkownik może pobrać fakturę PROFORMA w formie pliku pdf. oraz pobrać zamówienie w formie pliku pdf. (KROK 4 – Podsumowanie złożonego zamówienia).
 1. Użytkownik na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail będzie otrzymał od Sprzedawcy na bieżąco informacje o statusie złożonego Zamówienia.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub rezygnacji z jego składania.

2.3 Formularz Kontaktu. Formularz Zapytaj o produkt

 1. Korzystanie z usługi Formularza Kontaktu lub Formularza Zapytaj o produkt służy nawiązaniu kontaktu ze Sprzedawcą, dostępnych w zakładce Kontakt lub pod każdym Produktem w Sklepie internetowym.
 2. Nawiązanie kontaktu jest możliwe po wypełnieniu Formularza Kontaktu lub Formularza Zapytaj o produkt poprzez wskazanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, treści wiadomości, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, przepisaniu znaków z pola antyspamowego oraz kliknięciu „Wyślij”.
 3. Skorzystanie z Formularza Kontaktu lub Formularza Zapytaj o produkt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu w celu uzyskania odpowiedzi od Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, w tym jednak wskazanie adres e-mail jest konieczne do skorzystania ze wskazanych Formularzy i uzyskania odpowiedzi od Sprzedawcy.
 4. Usługi elektroniczne Formularz Kontaktu i Formularz Zapytaj o produkt są świadczone nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników, niezależnie od posiadania Konta Użytkownika, usługi są świadczone przez czas nieokreślony, a także są jednorazowe w tym sensie, że służą zainicjowaniu kontaktu ze Sprzedawcą, który następnie będzie kontynuowany bezpośrednio drogą e-mail między Kupującym a Sprzedawcą.

2.4 Newsletter

 1. Korzystanie z Newslettera dostarczanego drogą e-mail możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta Użytkownika lub składania Zamówienia w Sklepie internetowym. Użytkownik w każdym czasie może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez złożenie oświadczenia w Panelu Klienta w zakładce „Moje dane”.
 2. Zapisanie się na Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych wymaganych do realizacji tej usługi, podanych przez Użytkownika w chwili zamawiania usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usługi.
 3. Do zamówienia usługi Newslettera dochodzi w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny przysłany przez Sprzedawcę na podany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się adres e-mail.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera:
 1. dostarczanego e-mailem: poprzez kliknięcie linka dezaktywacyjnego zawartego w przesyłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail w ramach każdego Newslettera albo odznaczenie zgody na otrzymywanie Newslettera w Panelu Klienta w zakładce „Moje dane”. Każdy Użytkownik może również zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@clicky.pl.

2.5 Poleć Znajomemu

 1. Wszyscy Użytkownicy mogą korzystać z Usługi elektronicznej Poleć Znajomemu. Konto Użytkownika nie jest wymagane.
 2. Usługa polega na zapewnieniu przez Sprzedawcę możliwości rekomendacji przez Użytkownika wybranego Produktu w Sklepie internetowym innej osobie (potencjalnemu Kupującemu) poprzez jednorazową, automatyczną wiadomość e-mail przesyłaną przez Sprzedawcę adresatowi na życzenie Użytkownika. Adresat jednorazowej wiadomości (potencjalny Kupujący) oraz konkretny Produkt wskazywany jest przez Użytkownika, a Sprzedawca kieruje wiadomość zawierającą zaproszenie do zapoznania się z polecanym Produktem według danych podanych przez Użytkownika wraz z ewentualnym komentarzem od Użytkownika.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne pomyłki w adresie mailowym adresata oraz za treść komentarza. Adres mailowy potencjalnego Kupującego wykorzystywany jest w celu zrealizowania Usługi elektronicznej Poleć Znajomemu i nie jest wykorzystywany przez Sprzedawcę do dalszego bezpośredniego marketingu. Użytkownik może wykorzystać zarchiwizowane dane adresata wiadomości w ramach tej usługi w celu prowadzenia statystyki nowych Kupujących. Wraz z przesłaniem wiadomości polecającej adresat wiadomości otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym jego uprawnieniach.

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. Sprzedający nie korzysta z algorytmów dostosowujących cenę w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego na Stronie Internetowej wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dla niektórych produktów podawane są również informacyjnie ceny netto, co jest jednak wyraźnie zaznaczone. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce dostępnej na stronie Sklepu „Zasady wysyłki”.
 3. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez złożenie Zamówienia przez Kupującego, następnie przyjęcie go do realizacji i kompletowania przez Sprzedawcę i zawiadomienie o tym Kupującego w wiadomości e-mail.
 5. Kupujący składa Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia, w sposób szczegółowo opisany w § 2 ust. 2.2 Regulaminu, tj. poprzez dodanie do elektronicznego koszyka interesujących go Produktów oraz uzupełnienie wszystkich wymaganych danych w Formularzu Zamówienia, a następnie obowiązkowym zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności oraz kliknięciu przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę”, które finalizuje proces składania Zamówienia.
 6. Kupujący może składać Zamówienia także telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowgo. Kupujący składając Zamówienie telefonicznie, podaje Sprzedawcy nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego oraz ilość jaką chce zamówić. Kupujący określa także sposób dostawy oraz formę płatności, a także zobowiązany jest do wskazania niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, w tym: imienia i nazwiska/nazwy firmy wraz z NIP, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz złożeniu oświadczeń o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności. Złożenie Zamówienia następuje w czasie rzeczywistym, tj. podczas połączenia telefonicznego.
 7. W trakcie składania Zamówienia Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę na bieżąco o sposobach dostawy i zapłaty za zamawiane Produkty. Następnie, Kupującemu udostępniane jest na Stronie internetowej lub podczas rozmowy telefonicznej podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany o wszystkich zamówionych Produktach, które zostały przez niego wybrane, cenie za Produkty, a także wybranym przez Kupującego sposobie zapłaty za Produkty oraz terminie, sposobie i koszcie dostawy.
 8. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail wiadomości „Nowe zamówienie Nr: X”, które zawiera informacje o numerze, przedmiocie i sposobie realizacji Zamówienia. Ta wiadomość potwierdza otrzymanie przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży od Kupującego i nie stanowi potwierdzenia zawarcia umowy.
 9. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Produktów w Sklepie internetowym. Zamówienia kompletowane są z aktualnych stanów magazynowych. Jeśli w trakcie kompletacji zamówienia okaże się, że część spośród Produktów zamówionych przez Kupującego będzie niedostępna, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową lub telefoniczną, w celu uzgodnienia szczegółów związanych ze złożonym Zamówieniem. Kupujący będzie mógł wybrać jedną z opcji: rezygnacja całościowa lub częściowa z Produktów zamówionych w Sklepie internetowym, wymianę niedostępnego Produktu na inny aktualnie dostępny, dostarczenie niepełnego Zamówienia z opcją późniejszej dosłania brakujących na stanie Produktów lub zmiany terminu realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona wyboru jednej z przedstawionych przez Sprzedawcę opcji wskazanych powyżej w ciągu 12 godzin od chwili poinformowania o niedostępności danego Produktu, przyjmuje się, że zrezygnował z Zamówienia w zakresie niedostępnego Produktu, a Sprzedawca anuluje Zamówienie w zakresie niedostępnego Produktu. Jeżeli wszystkie Produkty zamówione przez Kupującego będą niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli Kupujący dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu, z góry na konto, a następnie zrezygnował z niego, z przyczyn i na warunkach opisanych powyżej, Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymaną od niego płatność za to Zamówienie. Jeśli Kupujący dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu z góry na konto, a następnie wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego, cena zostanie przez Sprzedawcę skorygowana do ceny dostępnych Produktów oraz odpowiadającej im ceny dostawy. Potwierdzenia ustaleń w przedmiocie zmiany Zmówienia z Kupującym oraz anulowanie Zamówienia są przesyłane drogą e-mail. W przypadku konieczności zwrotu ceny za niedostępny Produkt Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że ustalono inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla Kupującego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca wysyła do Kupującego wiadomość e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji i przystąpienia do kompletowania Zamówienia oraz o możliwości dalszego śledzenia jego statusu za pośrednictwem Konta Użytkownika. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Kupującego w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę sprzedaży uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Kupującemu, jak i nie zostaje potwierdzona Cena sprzedaży. Do chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w niniejszym punkcie Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy, Kupujący może złożyć oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@clicky.pl. Informacja o anulowaniu złożonego zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę drogą e-mail, a rozliczenie płatności nastąpi zgodnie z postanowieniem § 3 pkt 9 Regulaminu.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej przystąpienie do realizowania i kompletowania Zamówienia.
 12. Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę o statusie realizacji Zamówienia drogą mailową. Ponadto informacje o aktualnym statusie zamówienia dostępne będą po zalogowaniu się przez Kupującego do Konta Użytkownika. Wyróżnia się następujące statusy realizacji zamówienia:
 1. przyjęte – Zamówienie wpłynęło do Sprzedawcy i jest wstępnie przyjęte do weryfikacji dostępności asortymentu w magazynie oraz oczekuje na realizację (w ramach tego statusu dostępna jest opcja rezygnacji z Zamówienia);
 2. anulowane – gdy przed zmianą statusu na realizowane Kupujący anuluje zamówienie co jest jednoznaczne z brakiem zawarcia umowy sprzedaży;
 3. realizowane – Zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę (umowa sprzedaży została zawarta) oraz jest kompletowane i przygotowywane do wysyłki w wybrany przez Kupującego sposób;
 4. gotowe – Zamówienie zostało skompletowane i oczekuje na odbiór osobisty, w tym celu należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub oczekuje na odbiór przez przewoźnika,
 5. wysłane – Zamówienie zostało wydane osobiście Kupującemu lub przekazane przewoźnikowi celem doręczenia. Kupujący otrzymuje e-mail z numerem przesyłki oraz możliwością jej śledzenia.
 1. W przypadku podania przez Kupującego/ Konsumenta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktów w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego/Konsumenta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego/Konsumenta.
 3. Kupujący ma świadomość możliwych różnic w odcieniach zamawianych produktów względem próbek, wcześniej zamawianych produktów, zdjęć lub siebie na wzajem. Nie stanowią one podstawy do reklamacji.

 

§ 4 Sposoby i terminy płatności za Produkt

 1. Dostępne metody płatności za Zamówienia zostały opisane w zakładce Płatności na stronie Sklepu internetowego oraz prezentowane są Kupującemu na każdym etapie składania Zamówienia.
 2. Kupujący może skorzystać ze sposobu płatności przed wysyłką lub przy odbiorze.
 3. Kupujący ma do dyspozycji następujące metody płatności:
   1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia wpłynięcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
   2. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Produkty wydane zostaną w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
   3. gotówką za pobraniem – płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
   4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Kupującego, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 4. W przypadku dostawy za granicę nie ma możliwości płatności za pobraniem.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na doręczanie faktur elektronicznych na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 6. Korzystając ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania czynności dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli sprzedawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) paragon fiskalny wystawiany jest jedynie Konsumentom dokonującym odbioru osobistego zamówionych Produktów. W pozostałym zakresie dokumentem ewidencjonującym sprzedaż jest faktura elektroniczna.

 

§ 5 Koszt, sposoby i terminy dostawy

 1. Dostępne sposoby dostawy, ich koszt oraz przybliżony termin opisane są w zakładce Zasady wysyłki na stronie Sklepu internetowego oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu na terenie kraju i zagranicą mogą się różnić.
 3. Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia (adres dostawy).
 4. Dostawa Produktów do pozostałych państw Unii Europejskiej lub poza Unię Europejską możliwa jest tylko po uprzednim indywidualnym ustaleniu kosztów takiej wysyłki i otrzymaniu przedpłaty za całość Zamówienia na konto Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:
   1. przesyłka kurierska,
   2. odbiór osobisty z magazynu w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej 22.
 6. Orientacyjny termin realizacji Zamówienia konkretnego Produktu jest wskazany Kupującemu przy każdym Produkcie w Sklepie internetowym. Realizacja tego terminu zależna jest m.in. od ostatecznego wyboru przez Kupującego sposobu płatności oraz sprecyzowania sposobu dostawy Zamówienia. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się:
 1. dla przedpłaconych Zamówień od dnia uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 2. dla pobraniowych Zamówień od dnia następującego pod dniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 1. W trakcie składania Zamówienia, w podsumowaniu dotyczącym Dostawy i płatności wskazany jest przewidywany termin dostawy przedmiotu Zamówienia, nie dłuższy niż 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Z chwilą wydania przesyłki zawierającej zamówione Produkty przewoźnikowi przez Sprzedawcę, Kupujący staje się podmiotem uprawnionym w świetle ustawy Prawo przewozowe do rozporządzania przesyłką oraz do dochodzenia roszczeń od przewoźnika z wszelkich tytułów.

§ 6 Rękojmia i zgodność Produktu z umową

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczać Produkty zgodne z umową.
 2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych wobec Kupujących nie będących Konsumentami, w tym przedsiębiorców (osób fizycznych) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w Rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku Umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać od Sprzedającego:
  1. naprawy towaru;
  2. wymiany towaru.
 6. Ponadto Konsument, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy odpowiednio Sprzedający:

1) odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

2) nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

3) próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal;

oraz w sytuacjach, gdy:

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

5) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Internauty.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedający, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Sprzedający zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują Konsumentowi jedynie w zakresie nabycia (1) towaru konsumpcyjnego przez konsumenta tj. nabycia przez osobę fizyczną towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.)
 5. Sprzedający obowiązany jest zwrócić Konsumentowi koszty, poniesione w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, w tym w szczególności koszty dostarczenia towaru, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. Jeśli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Różnice w odcieniach zamawianych produktów względem próbek, zdjęć, wcześniej zamówionych produktów lub siebie na wzajem – nie stanowią podstawy do reklamacji ani zwrotu.
 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową, jest obowiązany udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 10. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do żądań Konsumenta. W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 Regulaminu) Kupujący może składać przede wszystkim na adres e-mail: biuro@clicky.pl oraz na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji w skomplikowanych uzasadnionych przypadkach, o czym Usługodawca poinformuje Użytkownika.

§ 8 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 1. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 9 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: (1) pisemnie na adres siedziby Sprzedającego (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@clicky.pl,
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dostawy Produktu Konsumentowi.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres siedziby Sprzedawcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku produktów wykonywanych na wymiar (Art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta – tj. gdy przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).
 9. Różnice w odcieniach produktów nie stanowią podstawy do zwrotu produktów.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 2. Wykonanie umów zawartych między Sprzedawcą a Kupującym podlega prawu polskiemu. Wybór polskiego prawa nie może jednak skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa Konsumenta.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Kupującym w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a w stosunku do Konsumentów ustawa o Prawach Konsumenta, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 7. Uprawnienia przysługujące Konsumentowi, do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, niezgodności Produktu z umową oraz ochrony przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi przysługują również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Oferowane w sklepie produkty to w większości przesłony okienne oraz moskitiery wykonywane na wymiar, na indywidualne zamówienie. Nieliczne wyjątki stanowią wzorniki, akcesoria, komponenty niedostosowywane do indywidualnych potrzeb oraz produkty po ekspozycyjne bądź używane.

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Kupujący/Konsument może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt. 1.1. ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………………………….pl
  3. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Kupujący/ Konsument narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie www.clicky.pl, z zastrzeżeniem postanowień art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SIERANT sp. z o.o. sp. k.

97 – 300 Piotrków Trybunalski

ul. Kwiatowa 22,

 

– Ja/My(*). …………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

 • umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
 • umowy dostawy następujących rzeczy(*)
 • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)
 • świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data ……………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.